(NeurIPS 2021 Workshop: Website)

Accepted Papers

  1. MathBERT: A Pre-trained Language Model for General NLP Tasks in Mathematics Education
  Tracy Jia Shen; Michiharu Yamashita; Ethan Prihar; Neil Heffernan; Xintao Wu; Ben Graff; Dongwon Lee (Best Paper Award)
  [Paper] [Poster] [GatherTown] [Video]

  2. Evaluation of mathematical questioning strategies using data collected through weak supervision
  Debajyoti Datta; Maria Phillips; Jim P. Bywater; Jennifer L. Chiu; Ginger S. Watson; Laura E Barnes; Donald Brown
  [Paper] [Poster] [GatherTown] [Video]

  3. An Empirical Study of Finding Similar Exercises
  Tongwen Huang; Li Xihua
  [Paper] [Supplimentary] [Poster] [GatherTown] [Video]

  4. Exploring Student Representation For Neural Cognitive Diagnosis
  Hengyao Bao; Li Xihua
  [Paper] [Poster] [GatherTown] [Video]

  5. Phygital Math Learning with Handwriting for Kids
  Nrupatunga .; Aashish Kumar; Anoop Kolar Rajagopal
  [Paper] [Poster] [Demo] [GatherTown] [Video]

  6. GeoRE: A Relation Extraction Dataset for Chinese Geometry Problems
  Wei Yu; Shuyu Miao; Xun Zhou; Jingdong Liu; Yongfu Zha; Yongjian Zhang; Mengzhu Wang; Xiaodong Wang
  [Paper] [Poster] [Dataset] [GatherTown] [Video]

  7. REAL2: An end-to-end memory-augmented solver for math word problems
  Shifeng Huang; Jiawei Wang; Jiao Xu; Da Cao; Ming Yang
  [Paper] [Poster] [GatherTown] [Video]

  8. Theorem-Aware Geometry Problem Solving with Symbolic Reasoning and Theorem Prediction
  Pan Lu; Ran Gong; Shibiao Jiang; Liang Qiu; Siyuan Huang; Xiaodan Liang; Song-Chun Zhu
  [Paper] [Poster] [GatherTown] [Video]

  9. Who Gets the Benefit of the Doubt? Racial Bias in Machine Learning Algorithms Applied to Secondary School Math Education
  Haewon Jeong; Michael D. Wu; Nilanjana Dasgupta; Muriel Medard; Flavio Calmon
  [Paper] [Supplimentary] [Poster] [GatherTown] [Video]

  10. Towards Grounded Natural Language Proof Generation
  Sean Welleck; Jiacheng Liu; Yejin Choi
  [Paper] [Poster] [GatherTown] [Video]

  11. Gamifying Math Education using Object Detection
  Rohit Nambiar; Yueqiu Sun; Vivek Vidyasagaran
  [Paper] [Supplimentary] [Poster] [GatherTown] [Video]

  12. Towards Diagram Understanding and Cognitive Reasoning in Icon Question Answering
  Pan Lu; Liang Qiu; Jiaqi Chen; Tony Xia; Yizhou Zhao; Wei Zhang; Zhou Yu; Xiaodan Liang; Song-Chun Zhu
  [Paper] [Poster] [GatherTown] [Video]

  13. Geometric Question Answering Towards Multimodal Numerical Reasoning
  Jiaqi Chen; Jianheng Tang; Jinghui Qin; Xiaodan Liang; Lingbo Liu; Eric Xing; Liang Lin
  [Paper] [Poster] [GatherTown] [Video]